ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

14 กุมภาพันธ์ 2561   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 559 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     - เอกสาร ประกอบด้วย 
          1. แบบตอบรับการพิจารณา ร่างกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          2. (ร่าง) แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แชร์ข่าวนี้บน facebook