ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

20 ตุลาคม 2566   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 606 ครั้ง
          ตามที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (กวน.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังประกาศที่แนบต่อไปนี้

          ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แชร์ข่าวนี้บน facebook