ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอมอบวารสารวิชาการ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 688 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีกำหนดเผยแพร่ ปีละ ๒ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และด้าน สังคมศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ นั้น
 
          บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบวารสารฉบับดังกล่าวให้กับหน่วยงานของท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/issue/view/17215 พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้อ่าน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ตาม QR Code ด้านล่าง) ส่งคืนสถาบันวิจัยและพัฒนา จักขอบพระคุณยิ่ง ในการนี้ สถาบันวิจัยฯ ใคร่ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ ในหน่วยงานส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/KRUjournal/indexแชร์ข่าวนี้บน facebook