ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

22 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 765 ครั้ง
          ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจ และเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การท่องเที่ยว การพักผ่อนและการมีจิตบริการ การศึกษา สุขภาพ (สังคมศาสตร์) และรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) และอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
 
          บัดนี้ได้เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลทางวิชาการเพื่อ ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการ วารสาร โทร. ๐๗๕-๗๗๐ -๑๓๖-๗ ต่อ ๑๔๑ อีเมล journal.sct@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook