ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 603 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสาร วิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เพื่อ รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่าย ครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ นั้น
 
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/ นักศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2566 ได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/HUSO-J หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ journalhusonpru2022@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556แชร์ข่าวนี้บน facebook