ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี ประจำปี 2566

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 474 ครั้ง
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากร การวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลี นั้น
 
          ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุน การวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KEIEP) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
          ๑. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
          ๒. นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIES ภายในวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.
          ๓. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.
          ๔. การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ทุนแก่ผู้ที่สนใจไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook