ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

14 กันยายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 561 ครั้ง
          ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ จัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงาน ทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็น แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) นั้น และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 2 ปี 2565 (กรกฎาคม – ธันวาคม) สามารถส่งบทความภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 
          จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาว โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนดแชร์ข่าวนี้บน facebook