ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565"

22 มิถุนายน 2565   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 860 ครั้ง




          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ "บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565" 

          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ.  2565 ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1 (1/2565) วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ให้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทรางวัล

ชื่อนักวิจัย

คณะ/สังกัด

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.กีรติ ตันเรือน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์

สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

3.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สรวิศ สอนสารี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่มีผู้เสนอชื่อพิจารณารางวัล

5.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์  นวลศรี

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

6.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

รศ.ดร. รัตน์ติพร สำอางค์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ผศ.วีรวุธ เลพล

2.ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคมดีเด่นกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์

สังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น

          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

 







แชร์ข่าวนี้บน facebook