ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมอบรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์

15 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 219 ครั้ง
          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดอบรม เรื่อง “อบรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์” ในวันที่  3, 10, 17, 24  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย นิสิต/นักศึกษา ให้ทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมเข้ารับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและต่อยอดวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ แล้วนั้น
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ในระหว่างวันที่ 3, 10, 17, 24  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30-16.30 น.  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://qrgo.page.link/wDBo9  ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook