ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565

14 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 1331 ครั้ง
 

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย
ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565
“การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”
ONLINE CONFERENCE
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  25 กุมภาพันธ์ 2565
 


กำหนดการส่งบทความ
 
กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินงาน
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 20 ตุลาคม 2564
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 ธันวาคม 2564
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper ภายใน 31 ธันวาคม 2564
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน 1 – 15 มกราคม 2565
5. ประกาศผลการพิจารณา 20 มกราคม 2565
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด          กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
          กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
          กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
          กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน

          
 
เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://research.psru.ac.th/PBR2022/

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook