ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 15 (รูปแบบออนไลน์)

14 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 84 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดงานประชุม วิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี ครบ ๑๑๗ ปี “วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๑๐๐ ปี เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และ สร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวความคิด ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์
 
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ ฯ ดังกล่าวไปยังคณาจารย์ นักวิจัย ภายในสังกัด ที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยผู้สนใจสามารถ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียน เข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (หรือจนกว่าจะครบ ๘๐ บทความ) หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถาม รายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐาน ที่ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๑๐๘๐๒ และเบอร์ โทรศัพท์มือถือสำนักงาน ๐๘ ๖๔๔๐ ๒๖๓๙
 แชร์ข่าวนี้บน facebook