ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอมอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

14 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 55 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางด้าน ภาษา ภาษาศาสตร์และวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา สารสนเทศศาสตร์ และจิตวิทยา เพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๓ ฉบับ ในการนี้ คณะฯ จึงขอมอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เล่ม ให้แก่หน่วยงานของท่าน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ใน ทางวิชาการและเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป พร้อมกันนี้ใคร่ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิธีในวารสารฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดบทความฉบับเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/husojournal
 
          อนึ่ง หากบุคลากรหน่วยงานของท่านประสงค์ที่จะส่งบทความ เพื่อพิจารณาลงพิมพ์เผยแพร่ โปรดส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/husojournal/about/submissions  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 แชร์ข่าวนี้บน facebook