ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12

06 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 125 ครั้ง
          ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจําปี การศึกษา 2564 หัวข้อ “Strategies for Managing Social and Technological Disruption: กลยุทธ์สำหรับ การจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการ นำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความตระหนักและความ เข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องกลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยีต่อไป ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่ง บทความผ่านเว็บไซต์ https://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 และ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดขอได้โปรดสอบถามได้ที่ research@sct.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook