ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

04 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 96 ครั้ง
          ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ได้จัดทำวารสารวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย นั้น
 
          ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์และ เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถ ดาวโหลดข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ www.nlpoly.ac.th และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มาลัยสารพัดช่างนครหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้แชร์ข่าวนี้บน facebook