ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

22 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 180 ครั้ง
          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์นั้น
 
          ในการนี้กองบรรณาธิการวารสาร มทร.อีสาน ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) ISSN 2672-9369 (Online) ทางเว็บไซต์ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutijo/index
 แชร์ข่าวนี้บน facebook