ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 235 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ใน หัวข้อเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovations to Sustainable Development) แบบออนไลน์ (Virtual conference) ผ่านระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 8.30-16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
 
          ในนามของคณะกรรมการจัดงานฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงาน และส่งบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและส่ง บทความได้ที่เว็บไซต์ของการประชุมวิชาการฯ (http://spucon.spu.ac.th)แชร์ข่าวนี้บน facebook