ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

30 สิงหาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 607 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้วิจัยที่ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อัตราค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ จํานวน 5,000 บาทต่อบทความ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปแชร์ข่าวนี้บน facebook