ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 31 ครั้ง
 
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา และตอบโจทย์การท้าทายของสังคม รวมทั้ง สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัย ต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา https://www.ird.cmru.ac.th/training2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนชัดเจน สำหรับข้าราชการ พนักงานและ บุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบ ของทางราชการ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวอันสุดารี กันทะเบียน โทร. ๐๕๓-๘๘๕๙๕๕
 แชร์ข่าวนี้บน facebook