ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564

22 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 140 ครั้ง
          ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ได้จัดทำรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงาน ทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็น แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฎาคม - ธันวาคม) นั้น และมีกำหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 2 ปี 2564 กรกฎาคม - ธันวาคม) สามารถส่งบทความภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 
          จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสังกัดของท่านส่งบทความเพื่อลง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทาง https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/login พร้อมชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กำหนดแชร์ข่าวนี้บน facebook