ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๗ Resilience for Never Normal Era

14 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 109 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๗ "Resilience for Never Normal Era” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรือรูปแบบ Online Conference หากสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงวันที่กำหนดจัดงานยังไม่คลี่คลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ OralPoster Presentation ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การ ปาฐกถาพิเศษและการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบันจากบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
          มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุม วิชาการดังกล่าว และขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฯ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17/ และสอบถามได้ งานเผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๘๖๔๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrc@nu.ac.th อนึ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ มีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว
 แชร์ข่าวนี้บน facebook