ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2

12 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 641 ครั้ง
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยได้ ทำการแบ่งกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
 
               วารสารกลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และ สามารถส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (AC) ได้ 
               วารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
               วารสารกลุ่มที่ 3: วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
 
          บัดนี้ศูนย์ TC ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ TCI (http://tci-thailand.org) ซึ่งวารสารของท่านได้ถูก จัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวารสารให้มีมาตรฐาน ศูนย์ TCI มีรายละเอียดผลการประเมินฯ เพื่อ การปรับปรุงคุณภาพวารสารของท่าน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
          ในการนี้ศูนย์ TG จะทำการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567ลิงก์เพิ่มเติม : https://tci-thailand.org/?p=6373
แชร์ข่าวนี้บน facebook