ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI Congress 23rd

08 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 61 ครั้ง
          ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดให้มีงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI congress 23) “เรื่อง “ประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ (Democracy in a New Landscape)” ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย เพื่อสำรวจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ประชาธิปไตย (Democracy Landscape) ของประเทศ ซึ่งนำไป สู่การค้นหาประชาธิปไตยในภูมิทัศน์ใหม่ของประเทศไทย
 
          ในการนี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความ วิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุม โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบ การส่งบทความได้ที่ www.kpi.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คลิก
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากร ภายในหน่วยงานของท่านให้ทราบโดยทั่วกันด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้แชร์ข่าวนี้บน facebook