ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

08 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 228 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทำวารสาร วิชาการ ภายใต้ชื่อว่า “วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่าย ครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ นั้น
 
         ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษา ในสังกัดของท่าน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านโดย ทั่วกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook