ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการในงานประชุม วิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 International Conference or Humanities and Social Sciences: C-HuSo 2021)

08 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 446 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (The 16 International Conference on Humanities and Social Sciences: IC-HuSo 2021) Tua "Education Transformation: Humanities and Social Sciences" ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ผ่านระบบ ออนไลน์ (Online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายการวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมเสนอผลงานหรือรับฟังการเสนอผลงาน โดยมีวิทยากร Usunun Ra Professor Dr.Rachel V Harison SAS University of London, United Kingdom โดยไม่ถือเป็นวัน และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ โดยท่านสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://ins.ku.ac.th/ichuso ส่งผลงานและ aanuarieyal E-mail: ichuso2021@gmail.com


ลิงก์เพิ่มเติม : https://hs.kku.ac.th/ichuso/
แชร์ข่าวนี้บน facebook