ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2564

03 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 64 ครั้ง
          ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2564 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
          การนี้สมาคมใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ ทั้งนี้ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ "ดี" ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2562 ตามลำดับ (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com หรือ www.facebook.com/arm.red.94แชร์ข่าวนี้บน facebook