ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16

03 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 167 ครั้ง
          ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศธ 0306/ว1054 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นั้น
          ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการประกาศขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 16 จากเดิมกำหนดวันปิดส่งผลงานภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ขยายเวลาใหม่เป็นภายใน 21 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16MzBu_MIGPsMzZIyLLloD7lXgIB3MpHNแชร์ข่าวนี้บน facebook