ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนำเสนอ สื่อออนไลน์ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทุนชุมชนและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทข้าวของตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

03 พฤษภาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 72 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอนำเสนอ สื่อออนไลน์ประกอบกิจกรรมการพัฒนาทุนชุมชนและยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นประเภทข้าวของตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนำร่อง เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ในการดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ให้ความรู้เรื่องการยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว โดยปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
เรื่อง แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชุมชนต้นแบบ ต.วังไม้ขอน จ.สุโขทัย


เรื่อง แนวทางการแปรูปข้าว ชุมชนต้นแบบ ต.วังไม้ขอน จ.สุโขทัย 
แชร์ข่าวนี้บน facebook