ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จำนวน 4 หลักสูตร

30 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 40 ครั้ง
แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings จำนวน 4 หลักสูตร  

1. หลักสูตร ความสัมพันธ์ของอายุการเก็บกับผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life relationship with food product)
 
 
วันอบรม:
รุ่นที่ 1: วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2: วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 3: วันที่ 21 กันยายน 2564
รุ่นที่ 4: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 5: วันที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อการอบรม
- ความหมายของ Shelf life
- ประเภทของอาหาร และการเสื่อมเสียของอาหาร
- ปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บ
- การประเมินคุณภาพและการวางแผน
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
Link สมัครอบรม: https://forms.gle/rgo33Uczd8C1BRpt6
 
2. หลักสูตร ข้อมูลฉลากโภชนาการและความเข้าใจ (Nutrition Label Information and Understanding)


 
วันอบรม:
รุ่นที่ 1: วันที่ 22 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 2: วันที่ 10 สิงหาคม 2564
รุ่นที่ 3: วันที่ 5 ตุลาคม 2564
รุ่นที่ 4: วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อการอบรม
- ความหมายและรูปแบบฉลากโภชนาการไทย
- การกำหนดหนึ่งหน่วยบริโภค และจำนวนหนึ่งหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
- ฉลากโภชนาการแบบ GDA และทางเลือกสุขภาพ
- การคำนวณสารอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค และหลักการปัดตัวเลข
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
Link สมัครอบรม: https://forms.gle/8U3eCRcJy8NAbMEN8
 
3. หลักสูตร การกล่างอ้างทางโภชนาการ (Nutritional Claims)


 
วันอบรม:
รุ่นที่ 1: วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 2: วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
รุ่นที่ 3: วันที่ 7 กันยายน 2564
รุ่นที่ 4: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รุ่นที่ 5: วันที่ 21 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อการอบรม
- ประเภทของการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
- เงื่อนไขในการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
- ตัวอย่างการกล่าวอ้างทางโภชนาการ
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
Link สมัครอบรม: https://forms.gle/rRMLDaqoYY49wFvK8
 
4. หลักสูตร การวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ (Nutrient Analysis for Nutrition Labelling)


 
วันอบรม:
รุ่นที่ 1: วันที่ 29 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 2: วันที่ 24 สิงหาคม 2564
รุ่นที่ 3: วันที่ 12 ตุลาคม 2564
รุ่นที่ 4: วันที่ 14 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อการอบรม
- รูปแบบและเงื่อนไขการแสดงฉลากโภชนาการ
- สารอาหารกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และวิธีการวิเคราะห์
- การคำนวณตัวเลขของสารอาหารที่แสดงในกรอบฉลากโภชนาการ
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
Link สมัครอบรม: https://forms.gle/1vtm1cZTwWqkUJPu6
 
วิทยากร 
คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการวิชาการมาตรฐาน 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Link ZOOM ผ่านทางอีเมล ก่อนวันอบรม
>> จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมที่ 90 ท่าน/รุ่น หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม <<
 
การชำระเงิน:
ชำระล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันฝึกอบรม
(หากไม่ทำการชำระค่าอบรมตามที่กำหนด ท่านจะไม่ได้รับ Link ในการเข้าร่วมอบรม)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ชำระ 749 บาท/1 ท่าน/หลักสูตร
หรือ หากสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระ 728 บาท/1 ท่าน/หลักสูตร
(ราคาก่อนรวมภาษี 700 บาท/1 ท่าน/หลักสูตร) 
ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%
 
รายละเอียดสำหรับออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย):
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546096453
 
ช่องทางการชำระเงิน:
โอนผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่บัญชี 235-220-332-2 
ชื่อบัญชี บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
 
=============================================================================================
จัดโดย: แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่
คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-940-6881-83 ต่อ 212 หรือ 092-162-9449
E-mail : training@centrallabthai.com
ID Line: clttraining
 

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook