ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

29 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 221 ครั้ง
          ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะ ให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการผู้สนใจได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สาธารณชนและวงการวิชาการ
          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij
แชร์ข่าวนี้บน facebook