ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการนักธุรกิจและเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Gen Technopreneur)

08 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 112 ครั้ง
          ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่  (New Gen Technopreneur) เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยแลบะนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยสร้างธุรกิจ จากงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 4 แผนงาน ดังนี้
               1. แผนงานผู้ประกอบการในห้องเรียน (T1 : Class to Work platform)
               2. แผนงานยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ (T2 : Entrepreneurial Scale-up platform)
               3. แผนงานเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ (T3 : Acceleration platform)
               4. แผนงานเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยนาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี (T4 : Technopreneur Ecosystem development platform)

          ในการนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมส่งข้อเสนอโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่  (New Gen Technopreneur) โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ E-mail : sciencepark@psru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยกาญจน์ สุขมั่น โทรศัพท์ 085 149 4794 
แชร์ข่าวนี้บน facebook