ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565

06 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 167 ครั้ง
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
กรอบการให้ทุน
     1) พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต
     2) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
     3) พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ
     4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ (Edible film or packaging) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ได้ที่ลิ้งค์นี้!
ติดต่อสอบถาม 02-470-9249 
ส่งเอกสารกลับมาที่: ffi.trf@gmail.comแชร์ข่าวนี้บน facebook