ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

02 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 99 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
          การนี้ สำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงาน ได้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเครือข่าย จึงขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code  จาก Banner และส่งข้อเสนอโครงการมายัง ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ภายในเวลา 12.00 น.
แชร์ข่าวนี้บน facebook