ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

31 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 69 ครั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนกด Link : http://line.me/ti/p/%40402woics
- หัวข้อ "การวิจัยเชิงคุณภาพ: เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัย"
- วันที่ 8-9 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น.
- อบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
- รหัสเข้าห้อง ZOOM ดูจาก email ที่ตอบกลับจากการลงทะเบียน
- โครงการฯ นี้ มีวุฒิบัตรมอบให้กับผู้ที่ลงทะเบียน เข้าอบรม และตอบแบบประเมินฯ
 
วันที่ 8 เม.ย.
09.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดโครงการ และบรรยาย "การวิจัยเชิงคุณภาพ: ปรัชญาการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย"
11.30-12.30 น. พัก
12.30-16.30 น. รศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว บรรยาย "เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ Thematic Analysis ด้วยโปรแกรม Excel"
วันที่ 9 เม.ย.
09.00-16.30 น. รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม บรรยาย "เทคนิคและตัวอย่างการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ"แชร์ข่าวนี้บน facebook