ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนลงบทความวิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

16 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 205 ครั้ง
ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นั้น (ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่ ERIC, MathSciNet, Pubmed, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2)

ในการนี้ หากท่านมีความประสงค์ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านเพื่อเพิ่มการอ้างอิง (Citation, H-index) และการนำไปใช้ประโยชน์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกแบบฟอร์มได้ที่ https://qrgo.page.link/Rcm5v เพื่อที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านต่อไป
แชร์ข่าวนี้บน facebook