ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิัจยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย

16 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 184 ครั้ง
          ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดด้จัดทำวารสารสวนสุนานทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งนี้กองบรรณาธิการวารสารจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://journal.ssru.ac.th/index.php/ssajounal/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook