ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

24 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 647 ครั้ง
หลักสูตรอบรม


SET e-Learning ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


หลักสูตรด้านดิจิทัล (20 ช.ม.) และ ภาษาอังกฤษ ในระบบ Thai MOOC

**คลิกที่แบนเนอร์เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อบรม

การอบรมพัฒนา 4 ทักษะ

     • ทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy) หลักสูตรออนไลน์ จำนวน 20 ชั่วโมง โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภาคเหนือตอนล่าง อบรมรอบที่ 1 เดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ทาง Website: https://www.set.or.th/happymoney/2021/mhesi/mhesi.html
     • ทักษะด้านสังคม (Social Literacy) : มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง (รอกำหนดการ) และผ่านระบบส่วนกลาง ThaiMOOC
     • ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) : จำนวน 4 โมดูล ผ่านระบบ Thai MOOC ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University-TCU) ภาคเหนือตอนล่าง อบรมรอบที่ 6 เดือน ก.ค.- ส.ค. 2564 ทาง Website: https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
     • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) :ผ่านระบบ Thai MOOC ภาคเหนือตอนล่าง อบรมรอบที่ 5 เดือน มิ.ย. – ก.ค. 2564 ทาง Website: https://thaimooc.org/
     • สำหรับบัณฑิต อัตรา กพร. 2 ตำแหน่ง ให้อบรมหลักสูตร Digital Literacy เฉพาะหมวด Digital Literacy จำนวน 4 โมดูล (7 ชั่วโมง) ผ่าน website: https://www.dga.or.th/th/index.php/th/
     • ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดอบรมตามความเหมาะสมลิงก์เพิ่มเติม : https://research.psru.ac.th/u2t/index.php?case=course
แชร์ข่าวนี้บน facebook