ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 144 ครั้ง
       ด้วยคณะศิลปศาสตร์ จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความวิจัยและวิชาการและศึกษารายละเอียดได้ที่  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-la
แชร์ข่าวนี้บน facebook