ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

18 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 81 ครั้ง
          ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr
แชร์ข่าวนี้บน facebook