ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

08 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 41 ครั้ง
 
ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะให้มีการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ 2 หัวข้อเรื่อง ต่อไปนี้
     1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบบรัฐธรรมนูญไทย
     2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย อาจารย์และนักวิจัย/นักวิชาการ ที่มีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องดังกล่าว ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นของการวิจัย รวมทั้งประเด็นที่ผู้วิจัยเห็นว่าจะนำมาซึ่งผลงานวิจัยที่มีความเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบเสนอโครงการวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1) ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2244 2067-8 
โทรสาร 0 2244 2074 
***ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564***แชร์ข่าวนี้บน facebook