ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3

30 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 601 ครั้ง
          ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ กระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) (2) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดตามประกาศ
          ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  การรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 3

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook