ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences

16 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 909 ครั้ง          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ จึงขอเปลี่ยนชื่อวารสารเป็น Life Sciences and Environment Journal ตั้งแต่วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1/2564 (ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) เป็นต้นไป 
          โดยมีขอบเขต (Scope) ดังนี้
               - Agriculture and Biological Sciences
               - Environmental Sciences
               - Health Professions
               - Multidiscripnary Sciencesลิงก์เพิ่มเติม : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook