ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

14 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 178 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตนสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ "การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal" ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าวได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dept.npru.ac.th/conference13

 แชร์ข่าวนี้บน facebook