ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology

09 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 114 ครั้ง
          ด้วยคณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิชาการ ในชื่อ "Progress in Applied Science and Technology" ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมคือ "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี" ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stj-rmutt/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook