ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564

14 ธันวาคม 2563   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 113 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จำนวน 2 โครงการ คือ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RSUSCI-2021) ภายใต้หัวข้อ "Research  Progress on Cannabis-Based Product" และ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านสังคม มนุษยศาสตร์ การศึกษา การจัดการและศิลปะ (RSUSOC-2021) ภายใต้หัวข้อ "New Normal after COVID-19" โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rsucon.rsu.ac.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook