ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Funds) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

21 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 45 ครั้ง
     depa เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (Digital Transformation Fund) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการลดต้นทุนกระบวนการผลิดและกระบวนการภายในธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     พื้นที่เป้าหมาย

     คุณสมบัติ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเป็นจดทะเบียนธุรกิจบุคคลธรรมดา
     กลุ่มเป้าหมาย : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้าและบริการด้าน Smart Living     
     ระยะเวลารับสมัคร 18 พ.ย. - 25 ธันวาคม 2563
     พิจารณาครงการประกอบด้วย 
         รอบที่ 1 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
         รอบที่ 2 พิจารณาข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 4 - 25 ธันวาคม 2563
     ประกาศผลการพิจารณา  ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2564
     หมายเหตุ: กรณีที่มีโครงการผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานฯ ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ สำนักงานฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ ๒ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเข้ามา ซึ่งจะนำไปพิจารณาในรอบการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการของสำนักงานฯ ในคราวถัดไป
     รายละเอียดประกาศสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ดาวน์โหลด

 
     รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด
 
     เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ
 
     1. เอกสารหนังสือนำส่ง (หนังสือนำส่งใบสมัครมาตรการ)
     2. แบบฟอร์มใบสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน (depa RA-01-T)
     3. สไลด์นำเสนอข้อมูลของกิจการ (Form Concept Idea)
     4. ส่งข้อเสนอโครงการ และติดต่อสำนักงานสาขา (รายละเอียดพื้นที่รับข้อเสนอโครงการ)
 
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
     Email : transform@depa.or.th
     โทร : 081 833 4915
ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.depa.or.th/th/article-view/digital-transformation-funds-64-1
แชร์ข่าวนี้บน facebook