ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ และวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

12 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 272 ครั้ง
           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัย ในการนี้มหาวิทนยาลัย จึงขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-hs/about (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/rmutsb-sci/about (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
แชร์ข่าวนี้บน facebook