ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี

10 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 221 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดทำวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ วิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ใรนการนี้กองบรรณาธิการวารสารฯ ขึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความออนไลน์ได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/husorbrujournal/index
แชร์ข่าวนี้บน facebook