ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

10 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 148 ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

………………………………………………….

ตามที่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดสรรงบประมาณ ประเภท Basic Research Fundงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ในการนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังต่อไปนี้

ที่

โครงการวิจัย

ผู้ที่ได้รับทุน

สังกัด/คณะ

1

โครงการหลวงกับการพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของชนเผ่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์วสันต์   ปวนปันวงศ์

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

2

การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคปั๊มความร้อนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน

ดร.สรวิศ สอนสารี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3

การใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ต้านโรคเต้านมอักเสบในโคนมด้วยเทคนิคโซลิดดิสเพอร์สชั่น

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิขิตตระกูลวงศ์

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

4

การพัฒนาธรรมนูญชุมชนสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรมยั่งยืนของตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

5

การพัฒนาเม็ดดินเผาสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูกและผลิตเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (ชุดโครงการ)

ผศ.ดร.รัตน์ติพร สำอาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

การเตรียมและการศึกษาลักษณะเฉพาะของเซรามิก 0.50(BaZr0.20Ti0.80)O3-(0.50-x)(Ba0.70Ca0.30)TiO3-xBi0.50Li0.50TiO3 สำหรับการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีความจุสูง

 

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7

เซตย่อยวิภัชนัยค่าสองขั้วในกึ่งกรุปเกือบทางซ้าย  

รศ.ดร.ไพโรจน์   เยียระยง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

การศึกษาความเข้มข้นของ PM2.5 บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยใน 3 มิติ:แหล่งกำเนิด การแพร่กระจาย และผลกระทบต่อสุขภาพ

รศ.ดร.ธันวดี   ศรีธาวิรัตน์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9

การพัฒนาชุดตรวจวัดค่าดัชนีน้ำตาลอย่างง่าย

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร


เอกสารประกาศ
     - ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook