ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

02 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 143 ครั้ง
          ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง "การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพะ" ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์ ในโครงการย่อยที่ 4 เรื่อง การใช้มันสำปะหลังดัดแปรเป็นแหล่งพลังงานสำหรับแพะขุนและแพะแม่พันธุ์ นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล  เลาห์รอดพันธ์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว และเผยแพร่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัยท่านอื่นต่อไป
แชร์ข่าวนี้บน facebook