ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอมอบวารสารวิชาการ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

02 พฤศจิกายน 2563   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 268 ครั้ง
          ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 15 ฉบัที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pkrujo
แชร์ข่าวนี้บน facebook